Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

 

1§   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja Ylikylän kylät.

 

2§   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistyötä, parantaa vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä ja alueen elinkelpoisuutta, toimia asukkaiden yhteisten ja yleisten etujen valvojana, toimia alueen kehittämiseksi, ylläpitää alueen kulttuuriympäristön perinnettä, sekä edistää palveluiden säilymistä ja syntymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu etujärjestönä kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
 • järjestää kokouksia, koulutusta, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • harjoittaa yhteistyötä muiden tarkoitustaan tukevien yhdistysten kanssa,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3§   JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa olla edistämässä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniä ja nimittää kunniapuheenjohtajia, joiden on oltava yhdistyksen toiminnassa tai toiminnan tarkoitusta palvelevissa tehtävissä erityisen ansioituneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimittää ainoastaan pitkän ansiokkaan uran yhdistyksen puheenjohtajana tehnyt henkilö.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka tekemällä siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittävän ilmoituksen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

4§   JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu suoritetaan yhdistyksen hallituksen ilmoittamalle pankkitilille tai maksetaan muulla yhdistyksen hallituksen tai toimihenkilöiden kanssa sovitulla tavalla.

Syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu on maksettava vuosittain helmikuun 15. päivään mennessä.

 

5§   HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksissa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yhdistyksen puheenjohtaja (1). Varsinaisille jäsenille sekä puheenjohtajalle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi on sama kuin varsinaisen jäsenen.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroisuus ratkaistaan arvalla valinnan tehneen syyskokouksen yhteydessä. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä toimikausi on yksi (1) vuosi. Jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja voidaan valita uudelleen toimikausien määrää enemmän rajaamatta.

Hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan tilikauden alusta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Valinnat tehdään yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä saapumaan hallituksen kokoukseen puhetta johtaa varapuheenjohtaja. Tuolloin puheenjohtajan varajäsen voi osallistua kokoukseen hallituksen varajäsenen ominaisuudessa. Ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

6§   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien pitää olla yli 18-vuotiaita.

 

7§   TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen lisättynä hallituksen vuosikertomuksella on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

 

8§   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

9§   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen todisteellisesta saattamisesta hallituksen tietoon.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhteisöllistä kannattajajäsentä voi kokouksessa edustaa yksi henkilö.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

10§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen.
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
 7. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen.
 8. Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen.
 9. Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei ottaa päätettäväksi.
 10. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen.
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 6. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen.
 7. Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen.
 8. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä valitseminen.
 9. Yhdistyksen hallituksen erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten toteaminen sekä uusien valitseminen heidän tilalleen.
 10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen.
 11. Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen.
 12. Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei ottaa päätettäväksi.
 13. Kokouksen päättäminen.

Jäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksessa, mikäli häntä ei ole hyväksytty jäseneksi ennen ao. vuoden helmikuun 15. päivää.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi päätöksentekoa varten, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavoin asiasta päättäen.

 

12§ Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.