Muutoksia Ahlaisissa – virkamiesten ehdotukset säästötoimiksi murentavat Ahlaisten palveluita

Porin kaupunki ehdottaa suuria muutoksia Ahlaisten alueen palveluihin. Tavoitteena ovat kustannussäästöt, mutta ehkä hieman kyseenalsin toimin. Hyväksyttävää sinänsä voisi olla palveluiden keskittäminen yhteen palveupisteeseen – koulun yhteyteen. Sen sijaan sinnikäs pyrkimys purkaa nykyinen koulurakennus ja korvata se tilapäisratkaisulla eivät ole kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Tämä johtaisi koulun 3-6 luokkien siirtämiseen Noormarkkuun. Hyvänä nähdään se, että palvelut keskittyisivät koulun yhteyteen; tosin siinäkin kyseenalaiseksi jäävät säästöt nykyisten käytössä olevien rakennusten jäädessä tyhjillään ylläpidettäviksi. Yhdistysten yhteinen kannanotto asiaan on alla olevassa tekstissä – tutustu siihen.

Vastaehdotus Kohtamäen Ahlaista koskeviin säästötoimiin

Virkamiestyönä on valmisteltu perusopetuksen järjestelyjä koskeva esitys, joka kohdentuu sekä Porin kaupungin tilojen käytön uudelleenjärjestämiseen että koulupiirirajoihin. Ehdotus on valmisteltu normaalin päätöksentekojärjestyksen vastaisesti. Vaikuttaa vahvasti siltä, että pandemian aiheuttamiin taloudellisiin seikkoihin vedoten nyt ollaan viemässä läpi virkamiesten visiota, jolla merkittävällä tavalla ja suunnitelmattomasti muutetaan koulutuskentän rakenteita ja Ahlaisten kaupunginosan elinolosuhteita, vaikuttaen erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Emme näe rakenteita koskevalla esityksellä saavutettavan tavoiteltuja kustannussäästöjä; siksi olemme päätyneet tekemään oman toteuttamiskelpoisen esityksen säästötavoitetta palvelevista muutoksista. Vastustamme myös uudistettua palvelualueita koskevaa suunnitelmaa, jossa ahlaislaiset lapset jäävät Noormarkku-Ahlainen-alueen epämääräisen ”joko-tai”-sijoitteluratkaisun varaan. Esityksessä on lisäksi toimittu prosessin osalta Perusopetuslain vastaisesti sivuuttamalla lautakuntakäsittely. Samoin suunnitteilla oleva palvelualuejaon uudistus ei ota huomioon lain 6§ henkeä opetuksen järjestämispaikan osalta.

Asetettu (kevät 2020) tavoitetila rakentamisen osalta

Ahlaisissa pidettiin kohtaaminen kaupungin päättäjien ja paikallisten asukkaiden kesken ja tässä tilaisuudessa ja sitä seuranneissa päätöksissä meille luvattiin rakentaa uusi monitoimi-/kylätalo, johon sijoittuisi päiväkoti, esikoulu, kirjasto sekä perusopetus 1-6-luokat ja perusterveydenhuolto. Samoin ilta ja viikonloppukäyttöä painotettiin tilan käyttöastetta maksimoiden. Tämä oli mannaa kuulijoiden korville. Tilaisuudessa korostui myös nuorten lapsiperheiden halu asua Ahlaisissa; nuoret halusivat nykyistä laajempaa vuokra-asuntotarjontaa, jotta asumismahdollisuudet vielä perheen kasvaessakin säilyisivät.

Talousahdinko ja sen seuraukset

Nyt kaupungin talousahdinko vaatii mittavia säästötoimia; tämä mekin hyväksymme. Siksi annamme oman säästöohjelmamme kaupungille. Ehdotuksessamme säilyvät ne ainoat peruspalvelut, jotka kaupunki edelleen meille tarjoaa. Tämä koskee siis aiemmin mainittuja palveluita ja eritoten perusopetusta 3-6-luokat, joita Kohtamäki ehdotti siirrettäviksi Noormarkkuun. Ehdotuksemme perustuu nykyistä rakennetta säilyttävään ja tehostavaan toimintamalliin. Emme näe minkäänlaista tarvetta nykyisen, rakenteiltaan terveen koulurakennuksen purkamiselle.

Ehdotus

Ehdotuksemme käsittää seuraavat kolme kohtaa:

  1. Uusi monitoimitalohanke laitetaan jäihin. Sitä ei peruuteta, vaan siirretään tässä vaiheessa viidellä vuodella. Toivomme että tänä aikana kaupunki saisi taloutensa kuntoon. Mikäli näin ei käy, asia otetaan tuolloin uuteen käsittelyyn.
  2. Nykyistä koulurakennusta ei ole perusteltua purkaa vaan opetus siinä jatkuu eskarin ja luokkien 1-6 osalta nykyiseen tapan. Tällä tavalla säästyvät turhat purkukustannukset ja juoksevina kuluina kuljetuskustannusten lisääntyminen. Nykyisessä koulurakennuksessa ei ole merkittäviä puutteita, jotka estäisivät sen käytön jatkossa: se on rakenteiltaan terve ja pääsääntöisesti tarkoituksessaan toimiva. Käyttöä voidaan tehostaa, välttäen tarpeetonta lisärakentamista, siirtämällä siihen mahdollisuuksien mukaan ja harkintaa noudattaen muuta toimintaa: kirjasto, perusopetus, päiväkoti, terveyspalvelut.
  3. Siltä osin, kuin nykyisen koulurakennuksen tilat eivät ole riittäviä siirrettäviin toimintoihin, tehdään harkittua lisärakentamista alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Kohtamäen ehdottama uusi rakennus voidaan tällä tavalla toteuttaa paljon pienempänä, esimerkiksi siirtämällä siihen ainoastaan päiväkoti. Rakennus on tarkoituksenmukaista toteuttaa viipalerakenteen sijaan kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen, yhdistämällä se jo olemassa olevaan rakennuskantaan ja sitä säilyttäen. Nykyisen päiväkodin piharakenteet voidaan siirtää uuteen ympäristöön. Uskomme tähän hankkeeseen riittävän saman rahasumman, jota Kohtamäki ehdotti käytettävän terveen koulurakennuksen purkuun ja vuokrattavaan parakkirakennukseen. Lisääntyneen synergian myötä myös henkilöstön tarve vähentynee.

Edellä esitetyllä tavalla pystymme saamaan monitoimitalolla tavoitellut synergiaedut ja sijoittamalla kaikki kaupungin palvelut yhteen pihapiirin saadaan tavoiteltuja kustannussäästöjä. Lisäksi säästöjä syntyy tarpeettomista rakennuksen purkukustannuksista ja pienemmistä koulukuljetusten kustannuksista.

Kohtamäen esitys sivuuttaa kyseenalaisiin taloudellisiin seikkoihin viitaten mm. seuraavat asiat:

  • alueemme lasten- ja nuorten hyvinvointi;
  • Ahlaisissa tapahtuva harrastustoiminta, joka käyttää koulun tiloja;
  • kaverisuhteiden ylläpito;
  • koulukuljetusmatkojen pituus ja kesto (koulumatkaa kertyy päivässä jopa 70 km; lisäksi on otettava huomioon kuljetusten odotusajat).

 Koulu on kylän keskeinen elinvoimaisuutta ylläpitävä tekijä, jonka lopettaminen heikentää merkittävällä tavalla alueen vetovoimaisuutta ja lapsiperheiden hyvinvointia. Välillisesti sillä on vaikutusta alueen elinkeinoelämälle ja yksityisten tarjoamiin palveluihin. Alueen seuraavien vuosien ennuste on lapsimäärän osalta hyvä, mikä puoltaa koulun säilyttämistä nykyisellä palvelutasollaan Ahlaisissa. Koulu on myös merkittävässä asemassa puhuttaessa uusien lapsiperheiden muuttohalukkuudesta Ahlaisiin.

Taustoitus

Kaupunginosien kehittymisen ja säilymisen takia ala-asteiden opetusta ei saa siirtää. Koulun sijainti on keskeinen tekijä, kun vanhemmat valitsevat tai miettivät esim. paluuta kotipaikkakunnille. Tämä asia koskee kaikkia Porin kaupunginosia. Järkevämpää on jättää ala-asteet ennalleen ja keskittyä luomaan suuria yksiköitä ydinkeskustaan ja sen läheisyyteen. Tämän seurauksena yläasteilla olisi resurssit tarjota monipuolista tarjontaa oppilaille. Porin kaupungilla on suunnitelmia rakentaa uudenlaisia terveitä oppilaitoksia ja näin nämä suunnitelmat olisivat perusteltuja. Tarjotaan turvallinen koulutus ala-asteella ja mahdollisuus löytää oma kiinnostuksen alue yläasteella.

Maaseutuasumisen merkityksen korostuminen

Covid-19 on paitsi tuonut haasteita kaupungin taloudenhoitoon, myös muuttanut monien perheiden elämää. Etätyö on joidenkin mahdollisuus, kaikki eivät kuitenkaan etätyötä voi tehdä. Etätyö avaa mahdollisuuden hakea/löytää uusi asuinpaikka ja tämä on mahdollisuus kannattaa hyödyntää. Lasten koulu ja läheisyys kodista on ehdottomasti yksi tekijä uutta asuinpaikka valittaessa. Entistä tärkeämpänä tulisi, erityisesti nyt korona epidemian aikana, huomioida pienten yhteisöjen tärkeys tartuntatautien etenemisen hidastajana. Koulussamme opetus on laadukasta ja oppilaat huomioidaan yksilöllisesti. Myös lukemattomat akateemiset tutkimukset puoltavat kyläkouluja mm. lapsen sosiaalisuutta, minäkuvaa ja moraalikäsityksen kehitystä tarkasteltaessa. Koulu on meille tärkeä ja alueemme tulevaisuus on riippuvainen siitä. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja me haluamme taata heille turvallisen lapsuuden, sekä lyhyen koulumatkan.

Ahlaisten kyläyhdistys ry
Ahlaisten koulun Vanhempainyhdistys ry
Ahlaisten Ankkurit ry
Ahlaisten Nuorisoseura ry
Ahlaisten Urheilijat ry
Lions Club Pori Pohjoinen ry

(Teksti: Työstetty laajassa yhteistyössä. Toimitus Hannu Jaakkola)